EIA/SEA A PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ

ENVICONSULT spol. s r.o. zabezpečuje proces EIA, vrátane podporných štúdií a inžinieringu, až po vydanie rozhodnutia, resp. záverečného stanoviska. Posúdenie vplyvov na životné prostredie môže byť vykonávané aj v rámci DÚR, DSP alebo štúdií realizovateľnosti. To znamená v predprojektovej aj projektovej fáze prípravy investície.

Súčasťou dokumentácie EIA môžu byť podporné štúdie:

 • hluková štúdia vrátane merania hluku, 
 • rozptylová štúdia, 
 • primerané hodnotenie území Natura 2000, 
 • inventarizácia biotopov, rastlinných a živočíšnych druhov
 • posúdenie klimatických zmien
 • posúdenie podzemných a povrchových vôd v zmysle európskej smernice o vodách 
 • dendrologická štúdia s inventarizáciou drevín a ich spoločenským ohodnotením, 
 • svetlotechnický posudok, 
 • základné posúdenie v zmysle zákona o závažných priemyselných haváriách

Po zabezpečení rozhodnutia alebo záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) ponúka ENVICONSULT spol. s r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Špecifickou oblasťou, s ktorou má spoločnosť bohaté skúsenosti je Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania – IPKZ. 

V prípade manažmentu komplexnej agendy povoľovacieho konania sa stávajú súčasťou zmluvného balíka aj zameranie, geologický prieskum a ďalšia agenda, vrátane zastupovania klienta na všetkých konaniach až po získanie príslušného povolenia. 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

V súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podliehajú vybrané investičné zámery posúdeniu ich vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, s cieľom identifikácie možných konfliktov s požiadavkami na ochranu životného prostredia a návrhu opatrení na elimináciu, resp. minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. 

Od roku 1994, keď ENVICONSULT spol. s r.o. vstúpila na environmentálny trh, bola jej nosným zameraním tzv. EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle novovzniknutého zákona č. 127/1994 Z.z. V priebehu nasledujúcich rokov sa stala spoločnosť jedným z nosných spracovávateľov EIA dokumentácie (zámerov a správ o hodnotení variantov) pre SSC, RD a neskôr pre NDS, a.s.. Jednalo sa o viac úsekov diaľnice D1 a D18 v regióne severného Slovenska. Z náročnejších úloh v oblasti líniových stavieb riešil Enviconsult aj vybrané úseky rýchlostných komunikácií medzi Dunajskou Stredou a Novými Zámkami, Žiarom nad Hronom a Žarnovicou či úseky R2 medzi Trenčínom a Žiarom nad Hronom a v okolí Rimavskej Soboty a Košíc.

Doteraz bolo spracovaných cca 60 environmentálnych posúdení pre cestné komunikácie. Celkovo by mal počet dokumentov EIA v krátkej dobe dosiahnuť hodnotu 800.

Počas histórie spoločnosti sa zabezpečovanie procesu EIA vykonávalo takmer pre všetky oblasti činností obsiahnuté v prílohe č. 8 zákona. Medzi referencie spoločnosti sa dostala prevažná časť oblastí priemyslu, s istou preferenciou automobilového a kovospracujúceho priemyslu, ale aj ostatné oblasti ako rekreácia, občianska vybavenosť, logistika, odpadové a vodné hospodárstvo. Osobitným špecifikom je oblasť energetiky, reprezentované paroplynovými cyklami, klasickými teplárňami a elektrárňami, ale aj vodnými, solárnymi, veternými a jadrovými elektrárňami.   

Medzi výraznejšie referencie v tejto oblasti sa radia dokumentácie EIA pre podniky KIA Motors a Mobis, Continental Matador, paroplynové cykly pre Stredoslovenskú energetiku (EDF), Slovintegru, PPC Energy, eustream vo Veľkých Kapušanoch. Významný cezhraničný aspekt malo posudzovanie Prepojovacieho plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom v celkovej dĺžke viac ako 300 km, ktoré sa spracovávalo pre spoločnosť eustream. 

Spracovanie odborných posudkov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. predstavuje istú nadstavbu nad dokumentáciou EIA. Od roku 2001 sa ministerstvo alebo iný príslušný orgán obrátil na Enviconsult viac ako 30 krát.  Posudzované boli aktivity takých spoločností ako Jaguar Land Rover Slovakia, Národná diaľničná spoločnosť, SSC, ŽSR, Automobilový závod PSA Trnava (Peugeot/Citroen),  Volkswagen, Samsung Electronics Slovakia a iné. 

REFERENCIE

kd
 • Skipark Kojšovská hoľa

 • NOAD, s.r.o.

 • Volovské vrchy, Kojšovská hoľa

plynovod
 • Eustream prepojovaci plynovod Slovensko - Poľsko

 • eustream, a.s.

 • Severojužný európsky plynárenský koridor

Dusanbe
 • Cesta M41 v úseku Monument Avicenna – Západná brána, Dušanbe, Tadžikistan

 • Dušanbe, Tadžikistan

Strategické environmentálne posudzovanie (SEA)

Systémovo SEA predchádza klasickej predprojektovej príprave ešte na úrovni stratégií, koncepcií a ideí. Spravidla by z týchto stratégií malo vychádzať posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) veľkej časti činností.  

Najvýznamnejšie aktivity v tejto oblasti boli vykonávané pre rezorty MDV SR, MPSVR SR, MŽP SR a pre SAŽP. Na regionálnej úrovni pre Trenčiansky, Košický a Žilinský samosprávny kraj. 

Na úrovni krajov zabezpečovali pracovníci spoločnosti proces SEA pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu pre Trenčiansky a Košický kraj. 

Pre SAŽP bol posúdený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 – 2021. 

V predchádzajúcich rokoch bol Enviconsult spracovateľom SEA – správ o hodnotení pre Operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Ľudské zdroje. Súčasne spolupracoval na posúdení strategických dokumentov Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, Stratégia rozvoja osobnej dopravy SR do roku 2020 a Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy. 

Posudkovú činnosť v strategickom environmentálnom posudzovaní (SEA) reprezentuje odborný posudok spracovaný pre strategické dokumenty „Operačný program životného prostredia SR na roky 2007-2013“, Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013, revízia v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii a pre Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, Doplnok č. 3 zameraný na diaľnicu D4.  

REFERENCIE

menu01a
 • OP Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

KSK
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja 2014 - 2020

 • Košický samosprávny kraj

Screen Shot 2019-04-09 at 16.42.47
 • Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021

 • SAŽP Banská Bystrica

IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

IPKZ predstavuje povoľovací proces, ktorý sa týka priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.  V týchto prípadoch nahrádza stavebné konanie a výsledkom je vydanie tzv. integrovaného povolenia. 

Rozdiel oproti normálnemu stavebnému konaniu spočíva v tom, že vydané povolenie v sebe integruje okrem stavebného povolenia aj všetky potrebné povolenia a súhlasy vyplývajúce zo špecifických právnych predpisov v oblasti životného prostredia.   

Proces začína vypracovaním žiadosti o integrované povolenie a končí jeho vydaním zo strany SIŽP. Vlastná príprava a spracovanie žiadosti zahŕňa rozpracovanie hlavných technologických uzlov, komplexnú materiálovú bilanciu v zariadení, spotreby médií, nakladanie s chemickými látkami, odpadmi, popis inžinierskych a dopravných sietí ako aj základné environmentálne parametre zariadenia a ich súlad s BAT (Best Available Techniques). Súčasťou žiadosti je aj detailné posúdenie hlukovej a imisnej situácie – hluková, emisno-technologické a imisno-prenosové posúdenie (rozptylová štúdia) a posúdenie zaradenia spoločnosti podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o závažných priemyselných haváriách.  

Nakoľko je Enviconsult držiteľom príslušných oprávnení z oblasti geologických činností, je v jeho kompetencií vypracovať tzv. východiskovú správu obsahujúcu informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sú vymenované v prílohe č. 3 zákona.

ENVICONSULT spol. s r.o. zabezpečuje IPKZ komplexne a jeho činnosť pozostáva vo všeobecnosti z týchto úkonov:

 • príprava žiadosti o integrované povolenie,
 • východisková správa v zmysle § 8 zákona,
 • spolupráca s projektantom,
 • konzultácie na inšpektoráte životného prostredia,
 • účasť na konaní,
 • zabezpečenie vydania integrovaného povolenia,
 • dopracovanie potrebnej prevádzkovej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu (napr. prevádzkové poriadky, havarijné plány, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania a iné).

ENVIRONEMNTÁLNY MANAŽMENT STAVIEB

ENVICONSULT spol. s r.o. sa počas svojej 25 – ročnej histórie snažil o maximálne prepojenie posudzovania vplyvov na životné prostredie s praktickými skúsenosťami pri realizácii činnosti. Preto malo vedenie spoločnosti od začiatku ambíciu prepojiť svoje poradenské aktivity s projektovou praxou a neskôr aj s realizáciou investícií.    

Preto je možné považovať za profesionálny vrchol spoločnosti vypracovanie a implementáciu plánov riadenia environmentálnych a sociálnych aspektov z pozície environmentálneho manažéra pri dvoch PPP projektoch.  Nastavenie manažmentových plánov a ich vypracovanie pritom nadväzuje na zhodnotenie všetkých činností vykonaných vo fáze predprojektovej a projektovej prípravy. 

Prvá fáza výkonu environmentálneho manažmentu každej významnejšej stavby preto pozostáva z vypracovania plánov riadenia pre každú relevantnú oblasť, s ktorou sa na stavbe možno stretnúť. Hlavný stavebný kameň uvádzaných plánov predstavujú výsledky a opatrenia vyplývajúce z procesu EIA a povoľovacieho konania. Ďalším zdrojom požiadaviek môžu byť dokumenty vypracovávané pre finančné inštitúcie (EIB, EBRD), ktoré samé o sebe významnou mierou limitujú prístup k realizácií výstavby či následnej prevádzky stavby. 

Zabezpečenie doplnenia rôznych povolení podmieňujúcich stavbu, ako aj legalizácia zmien projektu stavby formou oznámení o zmene podľa zákona o EIA (príloha č. 8a), práca s verejnosťou, to sú základné činnosti sprevádzajúce stavbu po väčšinu doby výstavby. 

Dohľad nad plnením podmienok z vypracovaných registrov ako aj interná kontrola plnenia podmienok výstavby sú priebežné činnosti vykonávané environmentálnym manažérom počas trvania stavby. K tomu sa viaže aj spolupráca s externým environmentálnym dozorom, ktorým je nezávislá organizácia spravidla určená investorom alebo financujúcou organizáciou.

Za realizáciu stavby v súlade s citovanými zásadami je plne zodpovedný stavebník, a preto je dôležité, aby mal environmentálny manažér čo najsilnejšie kompetencie a postavenie v štruktúre riadenia stavebníka. 

Enviconsult sa zúčastnil na príprave ponúk a koncesných zmlúv pre projekty PPP už v rokoch 2009 až 2010 pre 5 úsekov diaľnice D1 pre koncesionárov, ktorých zo slovenskej strany reprezentovali Doprastav, a.s. a Váhostav, a.s. Po úspešnom tendri boli zahájené spracovanie SQE dokumentácie a prípravné práce.  

V priebehu roka 2015 sa spoločnosť Enviconsult spol. s r.o. podieľala na príprave ponuky na realizáciu diaľnice D4 v priestore Bratislavy pre konzorcium španielskej spoločnosti Cintra, kde zastrešovala kompletne problematiku ochrany životného prostredia. V roku 2016 sa stal ENVICONSULT subdodávateľom zhotoviteľa diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o., v pozícii environmentálneho a sociálneho manažéra, ktorú vykonával do leta 2018. 

Bohaté skúsenosti získala spoločnosť aj ako partner oboch citovaných európskych bánk, pre ktoré spracovala kompletnú dokumentáciu v zmysle interných predpisov týchto finančných subjektov. 

Enviconsult, ako relatívne menšia spoločnosť, sa presadila aj pri výkone externej kontrolnej činnosti, tzv. environmentálnom dozore veľkých investičných celkov. Ten býva spravidla súčasťou stavebného dozoru, ale môže byť účelovo objednaný a vykonávaný aj mimo stavebného dozoru. Takýto externý environmentálny dozor vykonával Enviconsult priamo pre NDS, a.s. na stavbe diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová.      

Svoje skúsenosti z oblasti PPP prezentoval Enviconsult v odbornom časopise „the PPP journal“ , ktorý vydáva PSCA International Ltd.

ENVIRONMENTÁLNY MONITORING​

Požiadavky na komplexný environmentálny monitoring sa v našich podmienkach uplatňujú pri výstavbe väčších líniových stavieb, najmä diaľnic a rýchlostných ciest. V takomto prípade komplexný monitoring životného prostredia zahŕňa zložky:

 • hluk a vibrácie
 • ovzdušie
 • podzemné vody
 • povrchové vody
 • biota

Vo všeobecnosti požiadavky na monitoring vyplývajú zo záverečného stanoviska vydaného v procese EIA a upresnení v DSP (Projekt monitoringu). Vo väčšine prípadov sú požiadavky na monitoring zamerané na povrchové a podzemné vody a hluk. 

Takéto dielčie monitoringy sú pravidelne vykonávané pre väčšie organizácie napr. Kia Slovakia s.r.o., Mobis Slovakia s.r.o., DHOLLANDIA Central Europe s.r.o., úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a ďalšie.   

Komplexný environmentálny monitoring vrátane operatívneho monitoringu je zabezpečovaný pre zhotoviteľa stavby diaľničného obchvatu Bratislavy D4R7 Construction, s.r.o.

Bohaté skúsenosti v oblasti monitoringu boli svojho času premietnuté do metodickej príručky pre sledovanie vplyvu výstavby a prevádzky ciest a diaľnic na životné prostredie, ktorá bola spracovaná pre Slovenskú správu ciest a vydaná v rámci súboru Technických predpisov SSC pod číslom TP 06/2008.

REFERENCIE

teplicka
 • KIA MOTORS – MOBIS – HYSCO SLOVAKIA, Monitoring podzemných a povrchových vôd

 • Kia Motors Slovakia s.r.o., Mobis Slovakia s.r.o., Hyundai Steel Slovakia s.r.o. a SHT Slovakia s.r.o.

 • Teplička nad Váhom, Žilinský kraj

Picture4
 • PPP Diaľničného obchvatu Bratislavy D4R7

 • D4R7 Construction s.r.o.

 • Bratislavský kraj

GEOLOGICKÉ PRÁCE – HYDROGEOLÓGIA, STARÉ ZÁŤAŽE, ANALÝZY RIZIKA​

Spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o. disponuje geologickým oprávnením na tieto geologické práce:

 1. hydrogeologický prieskum
 2. geologický prieskum životného prostredia
 3. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 4. sanácia geologického prostredia
 5. sanácia environmentálnej záťaže 

Hydrogeológia

Enviconsult vykonáva komplexný hydrogeologický prieskum zahŕňajúci: 

 • vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd
 • realizáciu hydrodynamických (čerpacích) skúšok
 • výpočty zásob podzemných vôd
 • monitoring podzemných vôd, 
 • návrh ochranných pásiem vodných zdrojov

Najčastejším dôvodom pre realizáciu hydrogeologického prieskumu je pripravovaná investičná výstavba na nových plochách, kde je potrebné preveriť vhodnosť územia pre zástavbu z hľadiska stavu podzemných vôd. 

Spoločnosť sa tiež zaoberá vyhľadávaním vodných zdrojov, ich mapovaním, zdokumentovaním vrátane čerpacích skúšok a návrhmi na stanovenie ich ochranných pásiem. Pomerne časté sú požiadavky na hydrogeologické posudky nielen pre väčšie stavby ale aj pre vodné zdroje pri rodinných domoch.

Z významnejších referencií možno zmieniť hg prieskumy pre výstavbu diaľnic napr. D1 Tunel Višňové, D3 Skalité – hranica SR/PR, Vodné dielo Žilina, či pre čerpacie stanice pohonných hmôt.  

Environmentálne záťaže

Enviconsult zabezpečuje celý proces riešenia starých environmentálnych záťaží, t.j. lokalít, v ktorých došlo v minulosti k rozsiahlemu znečisteniu horninového podložia a podzemných vôd (najmä priemyselné areály a skládky odpadov). Všetky činnosti súvisiace s environmentálnymi záťažami sa realizujú v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a Smernice MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Postup riešenia environmentálnej záťaže zahŕňa v zmysle tejto smernice nasledovné činnosti:

 • hodnotenie doplňujúcich údajov o skúmanom území
 • identifikáciu rizika
 • hodnotenie environmentálnych rizík
 • hodnotenie zdravotných rizík
 • stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže 
 • navrhovanie a hodnotenie variantov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže, vrátane odhadu potrebných finančných nákladov.

Rozsahom prác najvýznamnejšia referencia Enviconsultu v tejto oblasti bola realizácia prieskumu environmentálnych zaťaží, pozostávajúceho z 50 monitorovacích vrtov a 215 vrtov na odber vzoriek zemín v areáli Volkswagenu Bratislava v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Za tým nasledovala analýza rizika a zabezpečenie sanácie podzemných vôd v troch oblastiach areálu podniku. 

V poslednom období to bol posudok k environmentálnym záťažiam v areáli Kovohút Krompachy, kde bol tiež v predchádzajúcom období robený environmentálny audit, vrátane prieskumu starých záťaží.

ENVICONSULT spol. s r.o. spolupracuje s SIŽP na vzniknutých havarijných situáciách v regióne severného Slovenska, ktoré boli dôsledkom havárií kamiónov a následného vytečenia ropných látok do horninového prostredia.    

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT PODNIKOV – VODA, OVZDUŠIE, ODPADY​

Manažment podnikov je jedným zo špičkových produktov spoločnosti, vyvinutý predovšetkým pre malé a stredné podniky a pre finančné inštitúcie. Externé zabezpečenie plnenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia vytvára manažmentu podnikov viac priestoru pre venovanie sa vlastným podnikateľským aktivitám.

Ponúkaná služba je zameraná komplexne na environmentálnu operatívu vyplývajúcu z aktuálnych právnych predpisov v tej ktorej oblasti environmentu. Hlavnými oblasťami, na ktorú je služba zameraná sú hlavne:

 • riadenie odpadového hospodárstva
 • riadenie vodného hospodárstva
 • riadenie ochrany ovzdušia

V rámci výkonu činnosti Enviconsult zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, vzťahujúcich sa na konkrétny podnik, pričom na seba preberá zodpovednosť za eventuálne postihy zo strany inšpekčných orgánov.

Konečnými užívateľmi environmentálnych služieb boli počas 25 ročnej histórie aj bankové inštitúcie, ako sú banky – ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Prima banka Slovensko a VÚB, s pobočkami po celom Slovensku.

Z výrobných podnikov sú významní klienti – Ferona Slovakia a.s., s ktorou Enviconsult spolupracuje už od roku 1994, Johnson Controls, Hasta, Team Industries, Tower Automotive Malacky, Franke Slovakia, Fiving Liptovský Mikuláš, Erpos Žilina, Elastorsa Slovakia, COBA Automotive, Schomburg Slovensko a mnohí ďalší. 

Iné oblasti reprezentujú – Vodné dielo Žilina, stredisko NDS v Liptovskom Mikuláši, z predajcov automobilov je významný klient  Motor Car, z oblasti rekreácie a kúpeľníctva napr. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. 

Riadenie odpadového hospodárstva

V oblasti odpadového hospodárstva Enviconsult ponúka komplexnú službu, od analýzy potrieb, cez realizáciu nápravných opatrení a následné spravovanie systému. Služba zabezpečuje dosiahnutie súladu klienta s požiadavkami príslušnej legislatívy – zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacich predpisov. Navyše spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov odber a zneškodnenie odpadov na základe súhlasu na preprava odpadov v súlade s podmienkami ADR.

Riadenie vodného hospodárstva

V oblasti vodného hospodárstva Enviconsult zabezpečuje dosiahnutie súladu klienta s požiadavkami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a súvisiacich predpisov.

V prípade potreby Enviconsult zabezpečuje výkon funkcie vodohospodára, v zmysle požiadaviek vodného zákona a spracováva tiež odborné posudky v prípade stretu pripravovaných investičných akcií a ochranných pásiem vodných zdrojov.

Riadenie ochrany ovzdušia

Aktivity v oblasti ochrany ovzdušia sú zamerané do troch oblastí :

 • manažovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľa z pohľadu požiadaviek zákona o ochrane ovzdušia
 • spracovanie agendy súvisiacej s ochranou ovzdušia v procese integrovaného povoľovania 
 • spracovanie rozptylových štúdií

Spracovanie rozptylových štúdií znečisťujúcich látok sa viaže hlavne na posudzovanie vplyvov (EIA). Môžu však byť spracované aj samostatne vo forme odborných posudkov v rámci povoľovacieho konania. 

V prípade manažmentu zdrojov znečisťovania ovzdušia ako aj v prípade procesu integrovaného povoľovania sa jedná o riadenie ochrany ovzdušia v súlade s požiadavkami zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a súvisiacich predpisov.

ENVICONSULT spol. s r.o. poskytuje vyššie uvedeným spôsobom služby útvaru životného prostredia alebo podnikového ekológa viac ako 50 spoločnostiam a cca 200 prevádzkam po celom Slovensku. 

ZVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO ODPADU​

Enviconsult zabezpečuje od roku 1997 pre svojich klientov zneškodňovanie nebezpečných i ostatných odpadov. Na základe potvrdení o registrácii, ktoré vydal Okresný úrad v Žiline – odbor životného prostredia dňa 15.10.2001  a ďalších povolení, môže Enviconsult zabezpečovať zneškodňovanie takmer všetkých druhov odpadov s výnimkou rádioaktívnych odpadov a uhynutých zvierat.

Pre účely prepravy nebezpečných odpadov disponuje spoločnosť výbavou ADR, príslušnou technikou a vyškoleným personálom .

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa zameriava Enviconsult od svojho založenia hlavne na zabezpečenie zneškodnenia odpadov zo zdravotníckych zariadení – katalógové čísla 18 01 02 a 18 01 03. Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v rezorte zdravotníctva sa pomerne často menila aj klientela spoločnosti. Možno však konštatovať, že Enviconsult spolupracoval s tými najväčšími nemocničnými zariadeniami na Slovensku ako je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitná  nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica Bratislava ako aj s menšími nemocnicami s poliklinikou v Lučenci, Veľkom Krtíši, Hnúšti a ďalšími. Klientelu spoločnosti predstavovali aj Úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou a menšie zdravotnícke zariadenia na úrovni polikliník a menších špecializovaných pracovísk. Významný podiel má aj cca 1000 privátnych lekárov po celom Slovensku.

Zneškodnenie nebezpečných odpadov z iných oblastí hospodárskeho sektora  je zabezpečované hlavne pre organizácie, kde vykonáva Enviconsult funkciu externého podnikového ekológa. V takomto prípade sú zneškodňované odpady za náklady koncového zariadenia, čo predstavuje pre klientov úsporné riešenie.

ŠPECIFICKÉ OBLASTI - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA, DUE DILLIGENCE, EMS, KEP

Medzi „špecifické oblasti“ pre účely tejto stránky sú uvedené oblasti činností, ktoré nezaraďujeme do každodennej praxe spoločnosti ENVICONSULT spol. s r.o..

Jedná sa viac menej o príležitostné zákazky, s ktorými sa pracovníci spoločnosti stretávajú s výskytom jedenkrát za rok alebo aj za dlhšie obdobie.

Ďalšími aktivitami Enviconsultu sú činnosti vyplývajúce zo zákona o závažných  priemyselných haváriách, aktivity v oblasti ochrany prírody a ďalšie.

Realizácia vodozádržných opatrení

V roku 2011 sa ENVICONSULT spol. s r.o. úspešne uchádzal o realizáciu vodozádržných opatrení v katastroch troch obcí v Žilinskom okrese – Rajeckých Tepliciach, Rajeckej Lesnej a Divine. Jednalo sa o kampaň Úradu vlády SR, ktorej cieľom bolo maximálne prispieť k zmierneniu klimatických zmien prostredníctvom zvýšenia kapacity zdržania vody v krajine na báze menších vodozádržných stavieb ako sú poldre, drevené prehrádzky ako aj ďalších iných opatrení.    

Environmentálny audit, Due Dilligence

ENVICONSULT spol. s r.o. poskytuje vypracovanie environmentálnych auditov pre rôzne účely, napr. za účelom :

 • zistenia súladu podniku s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
 • kúpy a predaja spoločnosti, areálu a pod.
 • úvodnej analýzy v rámci budovania EMS
 • environmentálneho zhodnotenia spoločnosti ako súčasti Due Dilligence

V poslednom období sa jedná najčastejšie o Due Dilligence, ktorý realizujú investori pri záujme o kúpu veľkých výrobných komplexov. Predmetom takéhoto environmentálneho zhodnotenia je v prvom rade vyhodnotenie súladu prevádzky zariadenia, jeho hnuteľného i nehnuteľného majetku, s existujúcimi a pripravovanými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyhodnotenia environmentálnych rizík vyplývajúcich z nedodržiavania ustanovení zákonov alebo z existencie starých environmentálnych záťaží. 

Budovanie systémov environmentálneho manažérstva

Jednou z oblastí činnosti spoločnosti Enviconsult je budovanie a eventuálne následné udržiavanie systémov environmentálneho manažérstva (EMS). Systémový prístup k ochrane životného prostredia dostal pravidlá vo forme štandardizovaných postupov, ktorými sú medzinárodná norma ISO 14001 a EMAS, ktorý bol do slovenskej legislatívy transponovaný vo forme zákona č. 468/2002 o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.

Zavádzanie systémov environmentálneho manažmentu znamená integráciu otázok ochrany životného prostredia do systému riadenia podniku. Fungujúci systém zaručuje zhodu činnosti podniku s legislatívnymi predpismi a priaznivé vnímanie podniku zo strany orgánov štátnej správy a iných zainteresovaných strán. Uvedené platí obzvlášť významne v prípade prípravy veľkých investičných celkov, kde je základom vytvoriť a implementovať SQE (Social, Quality and Environmental) management system. Uvedené zabezpečoval ENVICONSULT spol. s r.o. pre oba PPP projekty, na ktorých participoval – Projekt diaľničného obchvatu Bratislavy – D4R7 a Diaľnica D1 v úsekoch Dubná Skala až Svinia. 

Územné a krajinné plánovanie

Nosnými aktivitami v tejto oblasti sú projekty Územných systémov ekologickej stability (ÚSES) a Krajinno-ekologické plány (KEP), ktoré sa spracovávajú ako súčasť ÚPD. 

Približne od roku 2000 Enviconsult úzko spolupracuje s AGS Ateliérom v Prievidzi, s ktorým boli finalizované územné plány Banskej Štiavnice, Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Handlovej a ďalších obcí.

Aktuálne participuje Enviconsult na Urbanistickej štúdii „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, ktorej obstarávateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spracovateľom Prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.