ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

Geologické oprávnenia

Potvrdenie o registrácii Enviconsult na zber odpadov, obchodníka a sprostredkovateľa, dopravcu odpadu, Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov